Compliance

Rättsområden

Urval av experter

Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå.
Ronja  Kleiser
Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå
Nils Eilertz
Associate på Setterwalls advokatbyrå
Carina Heinlo
Senior konsult och rådgivare inom compliance

Nyheter (698)

Inte skatteflykt när Schweiz-bosatt slipper skatt vid hemflytt

En man bosatt i Schweiz som innan hemflytt till Sverige ska likvidera ett Luxemburg-bolag kommer inte att beskattas för kapitalvinsten i Sverige trots att han är obegränsat skattskyldig. Skatteflyktslagen kan dessutom inte tillämpas trots att anskaffningsutgiften för de andelar mannen tillskiftas i likvidationen ska bestämmas till marknadsvärdet vid utskiftningstillfället innebärande att han slipper skatt för mellanskillnaden mellan det och den verkliga anskaffningsutgiften.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SRN: Tilläggsköpeskillingar gör inte andelar kvalificerade

Att ägarbolagen mottar tilläggsköpeskillingar efter försäljning av ett konsultbolag åren efter själva försäljningen ägt rum innebär inte att andelarna i ägarbolagen är kvalificerade i det fall övriga förutsättningar saknas. Skatterättsnämnden konstaterar samtidigt att andelsägarnas nystartade bolag inte bedriver samma eller likartad verksamhet som konsultbolaget, trots att båda säljer mjukvara.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SRN: Tilläggsköpeskillingar gör inte andelar kvalificerade

Att ägarbolagen mottar tilläggsköpeskillingar efter försäljning av ett konsultbolag åren efter själva försäljningen ägt rum innebär inte att andelarna i ägarbolagen är kvalificerade i det fall övriga förutsättningar saknas. Skatterättsnämnden konstaterar samtidigt att andelsägarnas nystartade bolag inte bedriver samma eller likartad verksamhet som konsultbolaget, trots att båda säljer mjukvara.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

Analyschef varnas för egna värdepappersaffärer

Trots att det är fråga om upprepade överträdelser av en person i chefsställning stannar påföljden vid en varning. Swedsecs disciplinnämnd beaktar att varken ekonomisk skada eller intressekonflikt har uppstått på grund av att 16 av mannens värdepappersaffärer under ett års tid genomförts utan förhandsgodkännande, och en i strid med enmånadsregeln.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt, Compliance

Kundstöd varnas för titt på gemensamt konto

Att ex-sambon uppgett att kontot, som används för det gemensamma barnets underhåll, inte fungerade som det ska ursäktar inte att mannen gjorde slagningar i företagets system. Agerandet innebär ett intrång i den enskildes integritet och riskerar att skada förtroendet för företaget, konstaterar Swedsecs disciplinnämnd.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik, Compliance

Kundrådgivares licens återkallas

Trots att framtidsfullmakten var alldeles ny, och dessutom inte reglerade gåvor, verkställde kundrådgivaren överföringen på totalt en miljon kronor – varav hälften till fullmaktshavaren själv. Därför återkallas hans licens.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Kundrådgivares licens återkallas

Trots att framtidsfullmakten var alldeles ny, och dessutom inte reglerade gåvor, verkställde kundrådgivaren överföringen på totalt en miljon kronor – varav hälften till fullmaktshavaren själv. Därför återkallas hans licens.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Compliance, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Play (5)

Expertkommentarer (23)

Ledningens ansvar i finansiella bolag

Hur ska styrelse och VD i ett finansiellt bolag agera för att minska risken för personligt ansvar? Dunér behandlar skadeståndsansvaret och det administrativa ansvaret för den fysiska personen, beroende på typ av finansiellt företag.

Compliance och etik i finanssektorn

Carina Heinlo ger en analys av området etik i finanssektorn, sett utifrån compliancefunktionens ansvarsområde. Ämnet är högaktuellt – inte minst med anledning av den senaste tidens penningtvättshändelser i Danske Bank.

Ändringar i lagen om betaltjänster

Dunér behandlar nya betaltjänstlagen, som trädde i kraft den 1 maj 2018 för att implementera EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2. Bland annat ges leverantörer av betaltjänster tillgång till betalkonton och betalkontotjänster.

Nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Carina Heinlo skriver om utvecklingen på penningtvättsområdet, om svårigheter och utmaningar samt redogör övergripande för de nya lagkraven som bör leda fram till en ökad effektivitet och utökade affärsmöjligheter. Det förutsätter en stor medvetenhet och ansvarstagande där det är nödvändigt att avsätta de resurser som krävs samt att säkerställa en tillräckligt god kompetens i företaget.

Seminarier (8)