Allmänna villkor för abonnemangstjänster

1. PARTER

Detta avtal gäller varje betalande användare av Blendow Lexnovas abonnemangstjänster som tecknar sig för ett abonnemang fr.o.m. 2019-01-31. Avtalspart är Blendow Group AB, org.nummer 556744-7858.


2. AVTALSTID för abonnemang

Avtalstiden är 12 månader.


3. OMFATTNING

Tjänsten utgörs av juridiska expertanalyser via webb-tv eller i skriftlig form. Tjänsterna är uppdelade på olika rättsområden. Blendow Lexnova förbehåller sig rätten att byta föreläsare eller författare under avtalsperioden.

Användaren har under avtalstiden obegränsad tillgång till alla Play-avsnitt respektive sökbart arkiv med Expertkommentarer inom det rättsområde/områden man abonnerar på.


4. utbildningsINTYG för e-learning

En användare som vill tillgodoräkna sig utbildningstimmar kontaktar info@lexnova.se som därefter utfärdar utifrån godkända frågeformulär.


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för tjänsterna är Blendow Groups egendom.


6. AVTALSBROTT

Blendow Group AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan att informera kunden på förhand stänga av en kund som utnyttjar tjänsten i strid mot avtalet.


7. KONKURRERANDE VERKSAMHET

Blendow Group förbehåller sig rätten att i förekommande fall neka personer med koppling till konkurrerande verksamheter att nyttja tjänsterna.


8. FRISKRIVNING

Under inga omständigheter utgår ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man, utebliven nytta av avtalet eller liknande händelser eller kostnader som uppstått för att begränsa sådan skada.


9. FÖRLÄNGNING OCH UPPSÄGNING

Om inte annat har avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader då den innevarande abonnemangsperioden upphör. Senast två (2) månader innan avtalet går ut ska kunden informeras om att avtalet kommer att förlängas om inte kunden säger upp avtalet.

I det fall kunden ej vill förlänga sitt abonnemang måste denne säga upp abonnemanget senast 30 dagar innan den innevarande abonnemangsperiodens utgång.

Uppsägning av tjänsten måste ske skriftligen via e-post till: info@lexnova.se


10. BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor är 30 dagar netto, förskottsfakturering för abonnemangsperioden 12 månader sker vid avtalets ingående. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%.