Expropriation

Nyheter (116)

Fastighetsägare som begärt inlösen får inte ut värderingsutlåtande - kan försämra Trafikverkets ställning i rättstvist

Trafikverket planerar för höghastighetsjärnvägen Ostlänken, som ska gå mellan Järna och Linköping. Ägaren till två fastigheter som ligger i järnvägskorridoren har begärt så kallad förtida inlösen enligt lagen om byggande av järnväg. På fastigheter...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt

HD prövar inte tvist mellan vägförening och fastighetsägare - lekplats får inte inrättas med stöd av äldre anläggningsbeslut

En fastighet som är belägen på ett parkområde i Örebro kommun har genom åren ägts av ett antal bolag vars syfte har varit att exploatera den för bostadsändamål. I ett anläggningsbeslut i maj 2004 beslutade lantmäterimyndigheten att det skulle inrä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Miljörätt

MÖD: Fel av MMD att avvisa yrkande om höjd ersättning vid ändrad ledningsrätt

Lantmäterimyndigheten i Linköping, LM, förrättade i februari 2015 omprövning av Jönköping kommuns ledningsrätt över en fastighet med två ägare. I förrättningen beslutades bland annat att den befintliga ledningsrätten skulle ändras och att kommunen...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Processrätt, Skadestånds- och försäkringsrätt

Höjd ersättning i MÖD för upphävt "utsiktsservitut"

I december 2007 antog kommunfullmäktige i Piteå kommun en detaljplan för ett område utanför Piteå. I november 2010 ansökte kommunen hos Lantmäteriet om bland annat avstyckning av 24 tomter i enlighet med detaljplanen. I området fanns ett servitut ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Eon förlorar tomträttstvist mot Norrköpings kommun - hetvattensanläggning måste omlokaliseras

Norrköpings kommun sade i december 2013 upp ett tomträttsavtal med Eon Värme Sverige AB som avsåg en hamnfastighet i Norrköping. Avtalet sades upp för att sluta gälla den 31 december. Som skäl för uppsägningen hade kommunen angivit att den hetvatt...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Nyttjanderätt