97-åring får insatser i hemmet - HFD nekar kommun PT

Den kommunala socialnämnden avslog en 97-årig kvinnas ansökan om bistånd i det egna hemmet. Nämnden framhöll att hon har ”omfattande behov” och därför bäst tillförsäkras en skälig levnadsnivå på ett särskilt boende, samt att ”[s]ärskilt boende bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för kommunen”. Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten, som konstaterade att kvinnan inte fått något konkret erbjudande om boende – och gav henne rätt. Kammarrätten konstaterade senare att nämnden inte presenterat några beräkningar som visar att kostnaden för särskilt boende skulle vara väsentligt lägre än kostnaden för insatser i hemmet – och slog fast att det saknas anledning att frångå kvinnans önskemål. Nämnden överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Läs mer om underinstansernas avgöranden här.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring