Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Jord värd att bruka?

I maj månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Hanna Tynkkynen och Jöns Gerhardsson om begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och under vilka förutsättningar sådan mark kan tas i anspråk för byggnation, framför allt för enstaka byggnader utanför detaljplanelagt område. Kommentaren utgår från den senaste tidens praxis från Mark- och miljööverdomstolen.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatfirman Wigert & Placht