Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Nya vattenrättsliga regler 1 januari 2019

Advokat – utbildningsintyg

Björn Hellman reder ut de regeländringar som träder i kraft vid årsskiftet rörande vissa vattenverksamheter. Det handlar om införandet av de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen och tydliggöra genomförandet av ramdirektivet för vatten. Reglerna om det svenska prövningssystemet skall återspegla EU-rättens krav – att verksamheter och åtgärder inte får försämra vattenkvaliteten eller äventyra beslutade miljökvalitetsnormer. Hellman tar upp de ändringar som bör få störst praktisk betydelse.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co