Muntlig förhandling inte uppenbart obehövlig - kammarrätten undanröjer dom

Förvaltningsrätten hade inte fog för sitt beslut att avslå en mans yrkande om muntlig förhandling. Det konstaterar Kammarrätten i Göteborg, som därför undanröjer domen och återförvisar målet för ny prövning – eftersom det är där förhandlingen ska hållas. Muntlig förhandling kan vara uppenbart obehövlig i mål som endast rör frågor av teknisk art eller rättsfrågor, om dessa lämpligare kan belysas genom skriftväxling. I detta fall rör den fråga som förvaltningsrätten haft att ta ställning till snarare de närmare omständigheterna kring ett möte hos socialtjänsten, och kammarrätten anser att muntlig förhandling inte varit uppenbart obehövlig.

Kammarrätten i Göteborg undanröjer en dom från förvaltningsrätten och återförvisar målet för ny prövning. Den man som överklagat framhåller att förvaltningsrätten beslutat att inte hålla muntlig f...

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess