HD nekar PT i mål om apportemissions giltighet - var marknadsmässig

Högsta domstolen, HD, nekar prövningstillstånd i ett mål där det varit fråga om ett styrelsebeslut om en riktad apportemission varit giltigt. Bolaget som väckt talan menade att emissionen varit ogiltig eftersom den inte skett på marknadsmässiga villkor. Hovrätten delade dock inte denna bedömning utan menade att emissionen genomförts på marknadsmässiga villkor, bland annat med tanke på att parterna kommit överens om att undvika så kallad utspädningseffekt samt eftersom den haft en stor betydelse för det mottagande bolagets fortsatta överlevnad. Hovrättens dom står alltså fast.

Ett energiteknikbolag anlitade under 2009 ett konsultbolag med inriktning på kapitalanskaffning och företagsrådgivning eftersom bolagets ekonomi sedan en tid tillbaka varit ansträngd. 81,46 procent...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig immaterial- och marknadsrätt, Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt