Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

I denna lagrådsremiss lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av avtalet om genomförande av ILO:s ...

Typ

Lagrådsremiss

Nr/beteckning

Lagrådsremiss

Avsändare

Infrastrukturdepartementet

Utgivningsdatum