Inget lagstöd för Polisens hantering av ansökningar om ordningsvaktsområden

Förvaltningsrätten i Malmö avvisar ett överklagande från Staffanstorps kommun gällande Polismyndighetens beslut att inte bevilja en ansökan om förordnandeområde för ordningsvakter – eftersom ”förhandsbeskedet” ifråga inte är ett överklagbart beslut. Enligt lagen om ordningsvakter ska ansökan om förordnandeområden göras av enskild ordningsvakt. Polismyndigheten har ansett sig formellt förhindrad att fatta beslut i ärenden som inkommit från andra sakägare, men samtidigt fattat vad myndigheten själv kallat förhandsbesked avseende ansökningarna. Denna ordning saknar enligt förvaltningsrätten lagstöd, men överklagandet avvisas alltså ändå.

Efter ansökan från Staffanstorps kommun meddelade Polismyndigheten i maj 2018 besked innebärande att områden om omfattades ansökan är sådana där ordningsvakter är behöriga att tjänstgöra, så kallad...

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Polis, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess