Ingen dispens från byggförbud - trots begränsad områdespåverkan

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, nekar två fastighetsägare dispens från nybyggnadsförbudet i ett naturvårdsområde, där fastighetsägarna velat bygga två bostadshus. MÖD anser att ett beviljande av dispens skulle strida mot naturvårdsområdets syften – och gör därmed en annan bedömning än Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD, som tidigare beviljat dispensen. MMD ansåg att nybygget kunde tillåtas då det endast skulle ha en begränsad påverkan på området, eftersom detta redan har bebyggts i viss utsträckning. MÖD menar dock att detta inte utgör särskilda skäl för att bevilja dispens, en dispens som dessutom inte är förenlig med naturvårdsområdets syfte.

Två fastighetsägare ansökte hos Länsstyrelsen i Skåne län om dispens från föreskrifterna gällande Gumslövs naturvårdsområde, för att få uppföra två bostadshus med tillhörande garage. Länsstyrelsen,...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Naturskydd, Tillståndsfrågor