Slipper betala för biobank - leveransgodkännande inte lämnat

Region Skåne förpliktigades av Kristianstads tingsrätt att betala drygt 8,8 miljoner kronor i köpeskilling för en biobank, efter stämning från det bolag som framtagit och levererat denna. På grund av påstådda fel i biobanken hade regionen hävt avtalet med bolaget och vägrat betala. Tingsrätten ansåg dock att biobanken inte väsentligen avvek från parternas avtal, och att hävningsrätt därför saknades. Tingsrätten biföll istället bolagets yrkande om fullgörande av betalning. Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar nu domen och ogillar bolagets betalningsyrkande, eftersom köpeskillingen ännu inte förfallit till betalning. Hovrätten konstaterar att då parternas avtal anger att betalning måste ske först efter leveransgodkännande – och någon sådan inte har lämnats på grund av tveksamheter kring biobankens funktion – har betalningsskyldighet ännu inte uppkommit.

I augusti 2012 ingick Region Skåne och ett bolag avtal om leverans av ett system för automatiserad frysförvaring av biologiska prover, en så kallad biobank. Sedan systemet levererats under sommaren...

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Hälso- och sjukvårdsrätt, Avtalsrätt