Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämplighet

Aktieägaravtal eller andra typer av överenskommelser som påverkar reglerna som styr ett aktiebolag är utan aktiebolagsrättslig verkan ­– enligt den så kallade separationsprincipen. Vilket tillämpningsområde principen har är dock inte helt klarlagt. Erik Nerep ger sin analys av rättsläget genom att tolka ny praxis på området.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt
Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämplighet

Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipens tillämplighet   I. Inledning Den 18 januari 2019 meddelade Stockholms tingsrätt dom i mål T 15389-16. Domen, som omfattar 94 sidor, är mycket intre...