Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Några frågor kring 35:5 RB – ett speciellt lagrum

Trots sin ordalydelse är 35 kap rättegångsbalken inte en regel om allmän skälighetsuppskattning – utan en bevislättnadsregel vid situationer när full bevisning om en konstaterad skada är svår att få fram. Bengt Bolin redogör för hur detta speciella lagrum kan och bör tillämpas, med hänvisning till aktuell praxis.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl