Värdepappersrätt

Nyheter (1710)

Kvarstad på aktier

Det finns sannolika skäl för att ett aktiebolag har bättre rätt än en fysisk person till 224 642 aktier i moderbolaget och att äganderätten till aktierna kan bli föremål för rättegång. Hovrätten håller med tingsrätten och avslår överklagandet.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Höjd sanktion för Pekingbo med bolag i Sverige

Att mannen haft "vissa praktiska svårigheter" vid rapportering från utlandet och är obekant med mobilt bank-id medför inte att sjudagarsförseningen med att anmäla en transaktion på drygt 3 miljoner kronor är ursäktlig. Tvärt om får mannen ett 25-p...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance

Sanktionsavgift för Goldman Sachs efter sen anmälan

Finansinspektionen delar inte Goldman Sachs uppfattning att marknaden genom en senare anmälan varit medveten om att bolagets innehav i Fingerprint Cards var högre än 5 procent, och konstaterar också att bolaget själv bidragit till ärendets långa h...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance

Börsbolags-VD nekas PT - döms för aktiehandel

En VD, tillika koncernchef för ett börsbolag, döms för otillbörlig marknadspåverkan efter att ha handlat i aktier i det egna bolaget vid flera tillfällen i syfte att höja marknadspriset. Det står nu klart när Högsta domstolen beslutar att inte prö...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Affärsjuridik, Compliance

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

Enligt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden som ännu inte har trätt i kraft ska svenska emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisningen i ett format...

Ingen HFD-prövning om avkastning från utländsk stiftelse

Avkastningen från en stiftelse i Liechtenstein ska beskattas som kapitalinkomster och inte som periodiskt understöd. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande, där det k...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik

Analyschef varnas för egna värdepappersaffärer

Trots att det är fråga om upprepade överträdelser av en person i chefsställning stannar påföljden vid en varning. Swedsecs disciplinnämnd beaktar att varken ekonomisk skada eller intressekonflikt har uppstått på grund av att 16 av mannens värdepappersaffärer under ett års tid genomförts utan förhandsgodkännande, och en i strid med enmånadsregeln.

Instans
Swedsecs disciplinnämnd
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt, Compliance

Jerseybolag får miljonsanktion för sen anmälan

Trots att anmälan om att ett bolags innehav gått ner under en flaggningsgräns kom in 107 dagar för sent, halveras sanktionsavgiften. Inte på grund av att avyttringen offentliggjorts i pressmeddelanden, eller att bolaget infört nya rutiner och ”und...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance

Påstådd FI-förvirring påverkar inte sanktionsbeslut

Ett bolag ska betala 260 000 kronor eftersom man nio dagar för sen anmält att innehavet av aktier i ett företag gått ner under fem procent av samtliga aktier och röster. Att bolaget enligt egen uppgift utgått från att Finansinspektionen, där det r...

Instans
Finansinspektionen
Rättsområden
Affärsjuridik, Compliance