Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2149)

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Nej till brytning av kaolin i Billinge i Skåne kvarstår

På grund av dels den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall ger up...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt

Begäran om tillsyn av dike måste börja om i länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att underinstanserna har haft olika uppfattning om vad en begäran om tillsyn av ett rörlagt dike avsett och vilka brister som påtalats. Därför måste hela prövningen börja om i länsstyrelsen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Fortsatt tillstånd till Skanskas bergtäktsverksamhet i Göteborg

Skanska medges fortsatt och utökat tillstånd till bergtäktsverksamhet på flera fastigheter i Göteborgs kommun. Det 20 år långa tillståndet omfattar bland annat en årlig brytning av tio miljoner ton berg och bortledning av grundvatten.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Stockholm Vatten nekas PT - fosforvillkor inte orimligt

Sedan Stockholm Vatten AB fått tillstånd att vidta vissa åtgärder för att modernisera reningsprocessen, bestämde Mark- och miljööverdomstolen att det skulle införas ett tak för maximalt utsläppt mängd totalfosfor på 27 ton per år räknat som löpand...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD: Regleringsdammar kvalificerar visst för NAP

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slår fast att två regleringsdammar i Dalarna ska få ingå i den nationella planen för moderna miljövillkor, NAP. MÖD anser – till skillnad från underinstanserna – att dammarna utgör en och samma verksamhet som ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Rött ljus för markavvattningsdispens - kan skada naturvärden

Det saknas förutsättningar att lämna dispens från förbudet mot markavvattning för att bedriva torvbrytning i en mosse i Töreboda kommun, enligt Mark- och miljööverdomstolen. Naturvärden i verksamhetsområdets närhet gör att området inte kan anses s...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Täktverksamhet i Uppsala tillåts - HD nekar PT

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål där Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att bergtäktverksamhet och därmed sammanhängande vattenverksamhet i Uppsala kommun ska tillåtas.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt

HD ska pröva mål om ersättningsbrunn

Enligt mark- och miljödomstolen var det inte utrett att en ersättningsbrunn för råvattenförsörjningen på Gotland inte skulle påverka motstående intressen. Mark- och miljööverdomstolen höll inte med, utan gav tillstånd. Arbetstiden bestämdes till t...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Miljörätt

Ersätts med 1,4 miljoner kronor efter förbud mot jordbrukskemikalier

Ett vattenskyddsområde i Lerums kommun med förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel ger en markägare rätt till knappt 1,5 miljoner kronor i ersättning. I motsats till underinstansen anser Mark- och miljööverdomstolen att driften av konven...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD tillåter upprustning av kvarnanläggning i Helge å

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställer lagligförklaringen av Kornberga Kvarn i Älmhults kommun och lämnar tillstånd till upprustning av anläggningen. Samtidigt ändrar MÖD några villkor och lägger till ett ytterligare villkor. Så länge fisk...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD tillåter täktverksamhet i Uppsala - men justerar villkor

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slår fast att en bergtäktverksamhet och därmed sammanhängande vattenverksamhet i Uppsala kommun ska tillåtas. MÖD gör även vissa justeringar i de villkor som föreskrivits av underinstansen, så vitt avser anslutni...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD upphäver tillståndsföreläggande för vattenverksamhet

Två makar förelades av Länsstyrelsens i Kronobergs län att söka tillstånd till en vattenverksamhet som bedrivs på deras fastighet. Efter föreläggandet har nya tillståndsregler införts, som bland annat innebär att verksamhetsutövare har möjlighet a...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

MÖD: Begränsningsvärden ska uttryckas som årsmedelvärden

Laholms kommun beviljades 2018 tillstånd till en avfallsverksamhet. I en föreskrift föreskrevs vilka halter av olika föroreningsämnen som fick släppas ut. Dessa angavs som årsmedelvärden. Kommunen ansåg att begränsningsvärdena i stället skulle utt...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Föreläggande att avlägsna rör i bäck ändras efter kompromiss

Länsstyrelsen i Stockholm förelade en samfällighetsförening att avlägsna samtliga rör i en bäck inom en fastighet i Norrtälje kommun. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund kom sedan, efter en överenskommelse med föreningen, med ett förslag om...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Kraftverksbolag måste föreslå kontrollprogram för fiskvägs funktion

Ett föreläggande för ett bolag att inkomma med ett förslag på ett kontrollprogram för sin vattenverksamhet fastställs av Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Bolaget, som överklagat föreläggandet i en del som avser hur fiskvägens funktion ska försäk...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt