Skatteprocess

Nyheter (1409)

Digital kommunikation i domstolsprocesser

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut b...

Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt

HD klargör hur sent ett överklagande får postas

För att kunna hävda laga förfall när ett överklagande inte kommer fram i tid måste man ha postat det minst tre arbetsdagar i förväg, enligt ett beslut från Högsta domstolen, HD. Domstolen hänvisar till de nya kraven på Postnord, där 95 procent av ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt

Betalningssäkring om 16 miljoner upphävs i KamR

Kammarrätten i Göteborg upphäver Skatteverkets beslut om betalningssäkring om totalt 16 miljoner kronor. Till skillnad från Förvaltningsrätten i Karlstad finner kammarrätten inte det sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att faststä...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Skatterätt, Processrätt

Ansökan om betalningssäkring avslås - fordran inte bevisad

Skatteverket, SKV, ansökte vid Förvaltningsrätten i Linköping om att egendom tillhörande ett fåmansaktiebolag skulle tas i anspråk genom betalningssäkring. Den betalningsskyldighet som SKV grundade sin ansökan på var inte fastställd vid tiden för ...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt, Processrätt

Företrädaransvar om 12,4 miljoner kronor står fast i KamR

Skatteverket, SKV, yrkade att Förvaltningsrätten i Falun skulle förplikta en man att solidariskt med ett bolag utge knappt 12,4 miljoner kronor till staten. SKV anförde bland annat att mannen har varit företrädare för bolaget under den tidsperiod ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt, Processrätt