Sjö- och transporträtt

Nyheter (1526)

Båt nekas använda märkt bränsle

Ska transporter i den egna verksamheten som sker mot ersättning vara skattebefriade eller inte? För skattebefrielse krävs att transporterna sker uteslutande för annat än privat ändamål. Kammarrätten går emot förvaltningsrätten och anser att den ak...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Oljebolag får rätt - tulltillägg oproportionerligt

Tullverkets beslut att påföra ett oljebolag tulltillägg med drygt en miljon kronor var oproportionerligt, anser kammarrätten. Bolaget hade felaktigt kryssat i rutan ”EU” i stället för ”icke EU” när man skulle ange tullstatus för införsel av bunker...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Skatterätt

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den så kallade CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar ...

Förbättrat skydd för totalförsvaret

Enligt ett förslag ska ett statligt kontrollsystem införas, med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamna...

Rättsområden
Offentlig rätt

Skyddsobjekt och obemannade farkoster

I denna proposition föreslås vissa ändringar och kompletteringar av skyddslagens (2010:305) bestämmelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Rättsområden
Offentlig rätt