Plan- och byggnadsfrågor

Nyheter (2122)

Inte visat att grannarna orsakat läcka i garage

En boende i ett kedjehus hävdar att grannarnas intilliggande altan orsakat en vattenläcka i hennes garage. Enligt hovrätten är det inte visat att grannarna underlåtit att enligt grannelagsrättsliga regler ta skälig hänsyn till granngaraget vare si...

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Skadeståndsrätt

MÖD godkänner ”Stockholmsvit” fasad i Sigtuna

Två makar fick avslag på en ansökan om bygglov för att ändra en fasad på sin fastighet i Sigtuna från rött tegel till vit putsfasad. Nu konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att den sökta färgen inte alls kontrasterar för mycket mot den omgi...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

MÖD upphäver felaktigt antagen detaljplan

Mark- och miljödomstolen, MÖD, upphäver en detaljplan för Norra Mariebergs verksamhetsområde i Örebro kommun. Planen är av betydande intresse för allmänheten och hade handlagts genom ett så kallat utökat förfarande. Antagandet av en sådan detaljpl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Processrätt

Fritt fram för detaljplan om nya bostäder

Enligt en detaljplan för ett område i Svenljunga skulle nya bostadshus byggas, vilket grannarna menade bland annat skulle innebära insyn på deras fastighet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar visserligen att planen medger att bebyggelsen pla...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt

Strandskydd stoppar avstyckning av fastighet

Lantmäteriet godkände avstyckning av en skogsbruksfastighet för bildande av två nya fastigheter trots att den ena omfattades av strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen upphäver nu Lantmäteriets beslut. Även om markanvändningen idag avser skogsbr...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Miljörätt

Kulturhistorisk gård får inte byggas ut

En detaljplan i Östersunds kommun ska upphävas – efter beslut från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Detaljplanen innebar möjlighet till utbyggnad av Karlslunds gård, något som enligt MÖD hade inneburit en förvanskning av byggnaden i strid med pl...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Miljörätt

Garage en meter från tomtgräns ingen ”egentlig olägenhet”

Trots att garaget ligger en meter från gränsen mot grannfastigheten, i stället för tillåtna 4,5 meter, beviljar Mark- och miljööverdomstolen bygglov. Garaget anses utgöra en ”smärre gårdsbyggnad” som kan uppföras ”utan olägenhet”, och omfattas där...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

MÖD river upp bygglov för hus i Simrishamn - underlaget felaktigt

Eftersom det vid prövningen av ett bygglovsbeslut i Mark- och miljööverdomstolen uppdagats att beslutsunderlaget varit felaktigt rivs bygglovet upp och ärendet återförvisas till Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun. Nivåskillnaden i underlaget motsvarar endast drygt hälften av den uppmätta skillnaden.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Miljörätt

Kammarrätten sätter ned taxeringsvärdet för Norra Latin

Kammarrätten river upp underinstansernas avgöranden gällande taxeringsvärdet för fastigheten innehållande den gamla skolbyggnaden Norra Latin i Stockholm. Eftersom byggnaden är kulturreserverad går den inte att bygga om till kontorslokaler med högre avkastning än den pågående konferensverksamheten. Värdet ska därför bestämmas utifrån pågående användning, innebärande en nedsättning med drygt 32 miljoner kronor.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Fastighetsjuridik

Maskinhall på Ven stoppas - skadligt för landskapsbilden

Mark- och miljööverdomstolen avslår en mans ansökan om att uppföra en maskinhall inom sin fastighet på ön Ven i Landskrona kommun. Skälet är att maskinhallen anses kunna komma att skada landskapsbilden. I bedömningen beaktas att landskapet på Ven är ”säreget och särskilt känsligt”.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik

WSP förlorar mot Nacka om ändring av talan

Konsultföretaget WSP hävdade att Nacka kommun gjort en otillåten taleändring när man begärde mångmiljonvite för försenad leverans av bygghandlingar. Men att talan justerades anser både Nacka tingsrätt och Svea hovrätt vara en tillåten inskränkning...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Processrätt

Olika besked om riksintresse för hamn i Karlshamn

Ett hamnområde i Karlshamn ansågs av mark- och miljödomstolen vara av riksintresse vilket stoppade en planerad flytbrygga. Mark- och miljööverdomstolen anser dock inte att riksintresse gäller och ger klartecken till bryggan.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Miljörätt