Övrig offentlig rätt

Nyheter (8426)

Återbetalning trots erlagda arbetsgivaravgifter

En näringsidkare som tagit emot ekonomiska bidrag stöd för två arbetstagare i sin enskilda firma måste återbetala stödet på 135 000 kronor. Orsaken är att han bytte organisationsform till aktiebolag och betalade arbetsgivaravgifterna via det bolag...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Båt nekas använda märkt bränsle

Ska transporter i den egna verksamheten som sker mot ersättning vara skattebefriade eller inte? För skattebefrielse krävs att transporterna sker uteslutande för annat än privat ändamål. Kammarrätten går emot förvaltningsrätten och anser att den ak...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

JO efterfrågar översyn av lagstiftningen kring sena aborter

Det finns oklarheter vad gäller innebörden av centrala bestämmelser i abortlagen, som riskerar att leda till rättsosäkerhet och bristande enhetlighet i tillämpningen över landet. Chefs-JO uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av...

Instans
Justitieombudsmannen
Rättsområden
Offentlig rätt

Inget skadestånd för intagna som tvingats dela rum

Två män som varit intagna på anstalten Fosie begärde skadestånd av staten. Männen hade varit placerade i dubbelbelagda rum, och menade att det varit mycket psykiskt påfrestande för dem att dela rum med en annan intagen. Justitiekanslern beslutar n...

Instans
Justitiekanslern
Rättsområden
Offentlig rätt

Polisen motarbetade lokala brottsofferjourer - JK kritisk

Två brottsofferjourer valde 2017 att lämna riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Polismyndigheten, Polisregion Öst, slutade då både med att förmedla brottsoffers kontaktuppgifter till jourerna och att informera brottsoffer om jourernas verksamh...

Instans
Justitiekanslern
Rättsområden
Offentlig rätt

Av vikt för rättstillämpningen att vitesmål prövas i kammarrätten

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens beslut att neka prövningstillstånd – och meddelar prövningstillstånd i kammarrätten. Det rättsfall som förvaltningsrätten hänvisat till i sitt beslut att avvisa en nämnds ansökan om utdömande av ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Skuldsatt får nedsatt årsbelopp till CSN i KamR

Kammarrätten i Stockholm medger en man i 50-årsåldern som beviljats skuldsanering nedsättning av ett årsbelopp på 13 500 kronor till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Årsbeloppet, som avser året 2016, sätts dock endast ned till 11 000 kronor, efte...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Förbättrat skydd för totalförsvaret

Enligt ett förslag ska ett statligt kontrollsystem införas, med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamna...

Rättsområden
Offentlig rätt