Offentlighet och sekretess

Nyheter (2555)

Kan få ut konsulatanställds telefonlogg

Att ingen förteckning, skild från telefonen, finns över en anställds telefonlogg utesluter inte att det finns en sådan logg i själva telefonen eller på dess SIM-kort. Kammarrätten upphäver Sveriges generalkonsulats beslut i den delen och återförvi...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Internationell rätt

HFD nekar utlämnande av sekretessprövade handlingar hos kammarrätter

Två män begärde att få ta del av sekretessprövade handlingar i tre olika mål om rätt att ta del av allmän handling i ett mål hos Kammarrätten i Stockholm respektive två mål hos Kammarrätten i Jönköping. Båda kammarrätter avslog respektive begäran ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Kriminalvården får JO-kritik för handläggningsbrister

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Kriminalvårdens ”långsamma och felaktiga handläggning” av en intagens begäran att få del av ett beslut om ny så kallad riskbedömning. Myndigheten får även kritik för bristande dokumentation och för att inte h...

Instans
Justitieombudsmannen
Rättsområden
Offentlig rätt

Djurgården kan få ut fotbollsuppgifter från Polisen

Även om majoriteten av de uppgifter som finns i Polismyndighetens interna uppföljning av 2017 års fotbollssäsong omfattas av sekretess, så finns det även uppgifter som inte är det – till exempel tabellplaceringar, snittpublik och tränarbyten. Därm...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Rättsväsende

Absolut sekretess för personröster i EU-valet

Uppgift om namn i kombination med antal röster på respektive kandidat i valet till Europaparlamentet 1999 räknas som uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Eftersom undantagen från huvudregeln om absolut statistiksekretess inte är tillämpl...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Kan få ut uppgifter om regions medarbetare - mål återförvisas

Region Jönköpings län vägrade lämna ut en sammanställning av medarbetare med hänvisning till EU:s dataskyddsförordning, GDPR, eftersom de registrerade inte hade lämnat samtycke. Kammarrätten menar att regionen inte prövat begäran utifrån övriga gr...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

Kan få ut uppgifter om 1 500 blivande gymnasister

Kommunen vägrade att lämna ut blivande gymnasieelevers personuppgifter, eftersom direktmarknadsföringen skulle kunna få negativa konsekvenser för dem som inte kommit in på sitt förstahandsval. Men enligt kammarrätten tyder inget på att marknadsför...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Fel av kommun att avslå begäran om registerutdrag

Det är inte möjligt för en kommunal nämnd att avslå begäran om registerutdrag enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, med hänvisning till att det skulle innebära en för stor arbetsinsats. Nämndens uppgift är att sammanställa uppgifterna i...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Djurens Rätt får ut kontrollrapport från cirkus

Delar av kontrollrapporten innehåller visserligen uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden – bland annat information om vilka djur som finns på den kontrollerade cirkusverksamheten. Uppgifterna är dock inte av sådan karaktär att det f...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt

Prisuppgifter i anbudssvar ska lämnas ut

Kammarrätten slår fast att begärda handlingar med prisuppgifter ska lämnas ut till ett arkivföretag, då de inte bedöms omfattas av sekretess. Det rör sig om prisuppgifter som två olika bolag lämnat i anbudssvar i en offentlig upphandling. Domstole...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Kvinna som misshandlats av vårdare får ut namn på vårdanställda

En kvinna begärde att få ut kontaktuppgifter till de som varit i tjänst på en specifik vårdavdelning vissa angivna datum. Kvinnan menade att hon hade misshandlats av en vårdare och blivit bälteslagd utan juridiskt beslut. Kammarrätten i Sundsvall ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD prövar inte om handling om Knutby-mordet är offentlig

En man som begärt ut en handling från Polismyndigheten relaterad till det så kallade Knutby-mordet år 2004 får avslag på sin begäran med hänvisning till sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd och under...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt

Livstidsdömd får inte ut obduktionsbilder

Att obduktionsbilderna från förundersökningen kan få stor betydelse för en morddömd mans resningsansökan gör inte att de ska lämnas ut. Kammarrätten konstaterar att bilderna varken redovisats till åklagare eller åberopats vid domstol, och att de d...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt

HFD prövar inte mål om professor emeritus e-post

En professor emeritus har en sådan koppling till verksamheten att det finns en uppenbar risk att utomstående uppfattar honom som befattningshavare och därför skickar e-post avsedd för högskolan till honom. Eftersom mejlen rör privata projekt ska d...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Får ut kontaktuppgifter till andra vårdnadshavare på förskolan

Eftersom förskolan inte arrangerat föräldramöten eller velat medverka till att skapa andra kommunikationsvägar begärde en man att få ut kontaktuppgifter till de andra vårdnadshavarna med barn på samma enhet. Kammarrätten i Stockholm beslutar nu at...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Får inte ut pappas journal för tvist med änka

Eftersom de uppgifter som tre vuxna syskon begärt ut kan komma att användas i en tvist med deras pappas efterlevande hustru står det inte klart att pappans journal kan lämnas ut utan att änkan lider men. Det anser kammarrätten, som därför avslår s...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Son får rätt till journalanteckningar om avliden mor

En man begärde tillgång till sin avlidna mammas journalanteckningar efter att hans åtkomst stängts. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansåg att det fanns en risk för att sonen skulle sprida vidare uppgifter om mamman på ett sätt som riskerade att kränka...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Ingen insyn i vinnande rekryteringsbolags referenser

Ett rekryteringsbolag begärde att få ta del av referensbilagan till det vinnande anbudet i en upphandling. Bilagan lämnades ut, med undantag för kund- och kontaktuppgifter eftersom anbudsgivaren begärt sekretess i dessa delar. Rekryteringsbolaget ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Fredrik Reinfeldts skatteuppgifter lämnas inte ut

Dagens Nyheter nekas att få ut uppgifter som rör förre statsministern Fredrik Reinfeldts skattekonton. Tidigare omfattades inte den här typen av uppgifter av sekretess men Skatteverket har ändrat tillämpningen vilket kammarrätten ger klartecken till.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt