Offentlig upphandling

Urval av experter

Magnus Jonson
Advokat vid Setterwalls advokatbyrå
Rebecka Norell
Biträdande jurist vid Setterwalls advokatbyrå
Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet
Martin Levinsohn
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå

Nyheter (1483)

Kommun inte bunden av yrkande om ny upphandling

Gällivare kommun yrkade på grund av medgivna felaktigheter i ett anbudsunderlag att upphandlingen skulle göras om men fick nej av förvaltningsrätten då ingen lidit skada. Sedan bolaget överklagat slår nu kammarrätten fast att kommunen var bunden a...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

HFD: Inte lagstridigt att kräva verkliga bruttopriser i upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att endast priser som ska utgöra avtalsvillkor ska beaktas vid en prövning av om ett pris är onormalt lågt. SKL:s inköpscentral bröt därför inte mot upphandlingsreglerna när man förkastade ett anbud för att det inte redovisat verkliga bruttopriser.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

5,5 miljoner i avgift för norrländsk läkarupphandling

Gränsen för direktupphandling och tröskelvärde har överträtts. Att överprövningsprocesser dragit ut på tiden och att gjorda direktupphandlingar varit tidsbegränsade väger inte upp att brådskan delvis beror på regionens dåliga planering – och dessu...

Instans
Förvaltningsrätten i Umeå
Rättsområden
Offentlig rätt

Regionupphandling av busstrafik ska göras om

Fordonens högsta tillåtna ålder höjdes, trots att det inte fanns något förbehåll i upphandlingsdokumenten om att villkoret kunde komma att ändras eller bli föremål för förhandling. En sådan väsentlig ändring strider mot principerna om likabehandli...

Instans
Förvaltningsrätten i Uppsala
Rättsområden
Offentlig rätt

Liseberg tvingas göra om upphandling av snacks

Kammarrätten ändrar underinstansens dom och bestämmer att Lisebergs upphandling av ”Ramavtal Sockervadd, Popcorn, Snacks, Churros” ska göras om. Den utvärderingsmodell Liseberg använt sig av bedöms strida mot principen om öppenhet – eftersom krite...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Prisuppgifter i anbudssvar ska lämnas ut

Kammarrätten slår fast att begärda handlingar med prisuppgifter ska lämnas ut till ett arkivföretag, då de inte bedöms omfattas av sekretess. Det rör sig om prisuppgifter som två olika bolag lämnat i anbudssvar i en offentlig upphandling. Domstole...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Konst till skola måste upphandlas på nytt

Det kommunala fastighetsbolaget i Gävle hade ingen rätt att direktupphandla en konstnärlig utsmyckning av en skola. Den vinnande konstnären är inte tillräckligt speciell för att det skulle vara avgörande för att uppfylla upphandlarens önskemål och krav.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Ingen insyn i vinnande rekryteringsbolags referenser

Ett rekryteringsbolag begärde att få ta del av referensbilagan till det vinnande anbudet i en upphandling. Bilagan lämnades ut, med undantag för kund- och kontaktuppgifter eftersom anbudsgivaren begärt sekretess i dessa delar. Rekryteringsbolaget ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Kravet på IT-säkerhet var uppfyllt - Konica får ny chans

Sundsvalls kommun måste göra en ny utvärdering av ett anbud från Konica i samband med en upphandling av kopiatorer och skrivare efter en dom i Kammarrätten i Sundsvall. Bolagets försäkran om att dess system är lösenordsskyddat och anslutningen kry...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Statistik på upphandlingsområdet

I denna proposition föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla...

Skanskas asfaltsrecept förblir hemligt

Skanska slipper lämna ut information om vilka bränslen som avses att användas i asfaltsproduktionen i samband med en upphandling. Inte heller uppgifter om referensobjekt eller föreslagen platschef behöver lämnas ut.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Anbud i foto-upphandling lämnas ut

En fotograf begärde ut bland annat bilder och beskrivningar av tillvägagångssätt av anbudsgivarna i Umeå kommuns upphandling av fotografer. Kammarrätten anser att dessa uppgifter rör affärs- eller driftsförhållanden men att ett röjande inte innebä...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Upphandling av ramavtal för IT-konsulttjänster står fast

Flera olika myndigheter har gjort en gemensam upphandling avseende ramavtal för IT-konsulttjänster, och ramavtal tecknades i mars 2019 med tre olika leverantörer. Fyra olika bolag överklagade beslutet, och ansökte om överprövning av upphandlingen ...

Instans
Förvaltningsrätten i Uppsala
Rättsområden
Offentlig rätt

Kommun nekas PT - avtal i konstnärsupphandling ogiltiga

Till skillnad från förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att en mans ansökan om överprövning av direktupphandlingar för gestaltningsuppdrag skulle bifallas och de avtal som ingåtts skulle ogiltigförklaras. Enligt kammarrätten är den undantagsregel...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Expertkommentarer (19)