Offentlig ekonomi

Nyheter (2688)

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

HFD prövar inte AEA:s återbetalning av statsbidrag

Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt ansåg att det var rätt att kräva tillbaka drygt 25 000 kronor i statsbidrag, eftersom Akademikernas erkända arbetslöshetskassa betalat ut ersättning till en kvinna och en man som sagt upp sig själva utan gilti...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Kramfors mister ersättning för flyktingbarns boende

Kramfors kommun går miste om nära 60 000 kronor i statlig ersättning för vård av sex asylsökande barn som placerats utanför det egna hemmet. Kammarrätten i Sundsvall anser i motsats till förvaltningsrätten att det inte är visat att barnen vårdats ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Kammarrätten upphäver dom om ersättning till friskola

Utbildningsnämnden har fastställt grundbelopp för fristående huvudmän och angett ersättningsnivå för respektive program – men det framgår inte vilket program som hänför sig till respektive skola, eller i vilken mån en viss skola har rätt till bidr...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Skola förlorar mål om retroaktivt tilläggsbelopp

Både förvaltningsrätten och kammarrätten kommer fram till att det inte klart kan utläsas av en skolas ansökan om tilläggsbelopp för elevassistent avseende vårterminen 2019 att man även ansökte om retroaktiv ersättning för kostnader man haft för utredning och åtgärder under hösten 2018. Utbildningsnämnden har därmed haft fog för sitt avslagsbeslut.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Etableringsjobb

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten. Utformningen skiljer sig från dagens befint...

Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Friskola slipper avdrag för nyttigheter

Kammarrätten i Sundsvall stoppar Umeå kommun från att neka en friskola bidrag för de allmänna nyttigheter som kommunen ändå står för. En annan sak är att kommunen kan ta betalt för nyttigheterna.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt