Internationell beskattning

Nyheter (682)

SRN oenig om bostadsrättsaffär innebär väsentlig anknytning

Makar som precis innan sin flytt till Portugal köpt en bostadsrättslägenhet i Sverige för att nyttja som fritidsbostad anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige, enligt Skatterättsnämndens majoritet. Det spelar ingen roll att makarnas vuxna ...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxerad nekas PT - beskattas för miljonöverföringar från Bermuda

Insättningar på drygt 2,3 miljoner kronor som en man fått från bankkonton tillhörande ett bolag i Bermuda ska beskattas som lön. Det står klart när Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Mannen har bedömts vara ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

I denna proposition föreslås ändringar i skatteförfarandelagen för att anståndsreglerna i samband med utflyttningsbeskattning ska leva upp till de krav som följer av artikel 5 i rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande a...

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Rättsområden
Skatterätt

Exportbolag nekas PT - påförs miljonmoms

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte pröva ett mål där underinstanserna varit oense kring om ett bolag varit i ond tro när det inte redovisat utgående moms för varor som sålts till andra länder inom EU trots att omsättningarna inte beska...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Europeisk rätt

Anstånd med kupongskatt i vissa fall

I denna lagrådsremiss lämnas förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret. Förslaget föranleds av EU-domstolens dom i ...

Rättsområden
Skatterätt, Europeisk rätt

Vattenfall nekas PT och miljardavdrag

Vattenfall nekas drygt en miljard i avdrag för förluster som lidits i sviterna av det misslyckade Liberia-projektet där målet var att framställa biomassa från uttjänta gummiträd som skulle ersätta bränsle och kol i bolagets europeiska kraftverk. H...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Miljörätt

Ingen HFD-prövning om avkastning från utländsk stiftelse

Avkastningen från en stiftelse i Liechtenstein ska beskattas som kapitalinkomster och inte som periodiskt understöd. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande, där det k...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik

Ögonläkare får fängelse för skattebrott via Dubai-bolag

Tre års fängelse blir straffet för den 57-årige ögonläkare som undanhållit cirka 11,5 miljoner kronor från beskattning, och sett till att hans bolag betalade drygt 3,6 miljoner kronor för lite i arbetsgivaravgifter. 57-åringen hävdar att utbetalni...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Skatterätt, Straffrätt

Gant nekas ränteavdrag på 350 miljoner - trots HFD-dom

Kammarrätten bedömer att ventilen inte kan tillämpas på transaktioner inom Gant-koncernen innebärande att koncernen nekas ränteavdrag med närmare 350 miljoner kronor. Den dom från Högsta förvaltningsdomstolen där koncernen tidigare medgetts räntea...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Inte skatteflykt när Schweiz-bosatt slipper skatt vid hemflytt

En man bosatt i Schweiz som innan hemflytt till Sverige ska likvidera ett Luxemburg-bolag kommer inte att beskattas för kapitalvinsten i Sverige trots att han är obegränsat skattskyldig. Skatteflyktslagen kan dessutom inte tillämpas trots att anskaffningsutgiften för de andelar mannen tillskiftas i likvidationen ska bestämmas till marknadsvärdet vid utskiftningstillfället innebärande att han slipper skatt för mellanskillnaden mellan det och den verkliga anskaffningsutgiften.

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

Norsk vårdmyndighet skyldig att betala arbetsgivaravgifter i Sverige

Kammarrätten delar underinstansernas bedömning att den norska myndigheten Helfo – som betalar ut patientersättning från norska staten till läkare verksamma i Norge – ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige för de läkare som omfattas av svensk soc...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxeras efter utbetalning från Ltd-bolag - får ingen HFD-prövning

Utbetalningen på närmare en halv miljon kronor från det helägda brittiska limited-bolaget var en skattepliktig kapitalinkomst. Det står klart, efter ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Kammarrätten i Göteborg har tidigare slagit fas...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Momssmäll efter påstådd Kinaexport - HFD prövar inte fallet

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar inte prövningstillstånd i ett mål där ett bolag påförts utgående moms samt skattetillägg. Enligt Skatteverket hade bolaget underlåtit att redovisa en del produkter, som enligt bolaget exporterats till Ki...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt