God man och förvaltare

Nyheter (46)

God man entledigas efter försenad årsredovisning

En god man lämnade in årsräkningen för sent och dessutom var den bristfällig. Överförmyndaren ville entlediga henne men tingsrätten sa nej. Hovrätten beslutar dock om entledigande då kvinnan saknar en sådan kompetens som krävs för att klara av att...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt

God man nekas a-kassa

Att Skatteverket anser att det är fråga om hobbyverksamhet medför inte att mannen inte är att jämställa med företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Uppdragen har utförts självständigt, på eget ansvar i egenhyrd lokal, och ersättningen har ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Gode mäns namn och kontaktuppgifter ”harmlösa”

Kammarrätten i Stockholm upphäver ett beslut från överförmyndarförvaltningen och återförvisar målet dit för ny prövning. Det är en informatör på ett assistansbolag som begärt ut uppgifterna i syfte att bjuda in de gode männen till ”relevanta” före...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Kvinna som lidit av missbruksproblem slipper förvaltare

Tingsrätten beslutade om anordnande av förvaltarskap för en idag 39-årig kvinna. Hovrätten för Övre Norrland ändrar nu tingsrättens beslut eftersom kvinnan numera inte anses lida av vare sig alkoholdemens eller missbruksproblematik.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Offentlig rätt

Överförmyndare missade att allmän handling rör avliden

Överförmyndarnämnden prövade en begäran om att ta del av allmän handling som om den person begäran gällde var vid liv. Eftersom personen ifråga är avliden och handlingen innehåller uppgifter som redan är kända för sökanden upphävs beslutet av kamm...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Fel av överförmyndare att bortse från samtycke i sekretessärende

Överförmyndarnämnden ansåg att en man inte ”förstår vad saken gäller” och att den fullmakt han lämnat till sitt ombud därför inte är giltig. Kammarrätten konstaterar att mannen har full rättshandlingsförmåga och därför kan häva sekretessen till fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

HD prövar inte fråga om flitigt anlitad god man

En anställd på företaget Optio som företräder 72 personer får slutligt nej till att bli god man för en 43-årig kvinna i Västerås. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet. Svea hovrätt motiverade sitt avslag med att många överförm...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Antal uppdrag för god man inte sekretessbelagd uppgift

Kammarrätten i Göteborg beslutar att Östra Värmlands överförmyndarnämnd ska lämna ut uppgift om hur många förtroendeuppdrag en viss god man hade under 2018. Till skillnad från överförmyndarnämnden anser kammarrätten att uppgiften är av sådan art a...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

72 uppdrag för mycket för god man

En anställd på företaget Optio som företräder 72 personer nekas att bli god man för en 43-årig kvinna i Västerås. Svea hovrätt pekar på att många överförmyndarkontor har en maxgräns på 15 uppdrag och upphäver tingsrättens beslut att godkänna henne...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

HD ska avgöra om spelmissbruk kan motivera förvaltare

En man begärde i Hudiksvalls tingsrätt att hans förvaltarskap skulle upphöra. Ett läkarintyg anger att mannen är ”ur stånd att vårda sin egendom på grund av psykisk störning och liknande förhållande”. Utredningen visade samtidigt på psykiatriska p...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Mäklare satte in köpeskilling på fel konto - varnas av FMI

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, varnar en mäklare för att ha fördelat köpeskilling i strid med föräldrabalken, FB. Anmälan gjordes av en överförmyndarnämnd, som hade utsett en förmyndare att företräda en underårig delägare i ett dödsbo. Mäklare...

Instans
Fastighetsmäklarinspektionen (Fastighetsmäklarnämnden)
Rättsområden
Offentlig rätt, Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Familjerätt, Compliance, Arbetsrätt

God man döms för 320 fall av trolöshet mot huvudman

En i dag 64-årig kvinna, som varit förordnad till god man för två personer – en man och en kvinna som numera är avlidna, åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för trolöshet mot huvudman. Enligt åtalet skulle 64-åringen ha förskingrat omkring 21 000 kr...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt